Privacybeleid

BVBA IN-DEED, NOTARY ASSOCIATES hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers van haar site en haar klanten. Wij stellen dan ook alles in het werk om te voldoen aan de regelgeving die de bescherming van de privacy, zowel van de aangeslotene als van elke andere natuurlijke persoon die met de aangeslotene verbonden is, moet garanderen.

Hieronder vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

1.Verwerkte persoonsgegevens :

BVBA IN-DEED, NOTARY ASSOCIATES verzamelt en verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • Gegevens die uitdrukkelijk worden vermeld: gegevens die uitdrukkelijk door de affiliatie worden vermeld, zoals onder andere naam (voor- en achternaam), postadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), kantoornummer en e-mailadres.
  • Automatisch verzamelde gegevens: automatisch verzamelde gegevens zoals het IP-adres van de gebruiker, het type browser en het besturingssysteem van de computer van de gebruiker.

 

2.Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens :

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • opvolging van de aanvragen van klanten en gebruikers van onze sites in het kader van de uitvoering van het contract,
  • reclame en/of commerciële communicatie over hun producten en diensten,
  • klantinformatie,

 

3. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en rechtsgrondslag voor de verwerking:

In het kader van de uitvoering van het contract is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens de BVBA IN-DEED, NOTARY ASSOCIATES (hierna “de Verantwoordelijke”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan, 250 bus 4.

De verwerking van persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze site (en, indien van toepassing, van andere gerelateerde natuurlijke personen) is gebaseerd op :

  • Artikel 5 a) (toestemming) en b) (uitvoering van het contract) van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en

  • Artikel 6, lid 1, onder a) (toestemming) en b) (uitvoering van het contract), van Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming).

 

4. Inzage, wijziging of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens:

BVBA IN-DEED, NOTARY ASSOCIATES zet zich in om een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens te garanderen.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving kan elke natuurlijke persoon toegang krijgen tot de hem of haar betreffende gegevens die door de Beheerder worden verwerkt en, indien nodig, de rectificatie van zijn of haar persoonsgegevens of de verwijdering ervan vragen, of zich verzetten tegen de verwerking, of de beperking van de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens vragen en een kopie ervan verkrijgen.

Bovendien heeft zij het recht om de verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven (recht op overdraagbaarheid van haar gegevens). Zij kan deze rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen door haar verzoek per e-mail te sturen naar [email protected]

Zij kan zich te allen tijde, op verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op haar betrekking hebben voor commerciële prospectiedoeleinden en/of haar toestemming voor de overdracht van gegevens die op haar betrekking hebben, intrekken. Zij kan deze rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen door haar verzoek per e-mail te sturen naar [email protected] Hiermee zal binnen de wettelijke termijnen rekening worden gehouden.

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de klant en andere gebruikers van deze website om de vragen van BVBA IN-DEED, NOTARY ASSOCIATES te beantwoorden, maar het niet beantwoorden ervan kan, afhankelijk van het geval, leiden tot de onmogelijkheid of weigering van BVBA IN-DEED, NOTARY ASSOCIATES om een (pre-)contractuele relatie aan te gaan, een dergelijke relatie voort te zetten of een door de klant of door een derde partij gevraagde handeling ten gunste van de klant uit te voeren.

De persoonlijke gegevens die door de klant en de gebruiker van de website worden meegedeeld, worden door de beheerder in strikte vertrouwelijkheid en met inachtneming van de geldende voorschriften behandeld.

In het geval van elektronische overdracht van dergelijke gegevens, aangezien het internet geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de privacy alleen worden gegarandeerd als de gegevens worden overgedragen via communicatiekanalen waarvoor BVBA IN-DEED, NOTARY ASSOCIATES uitdrukkelijk aangeeft dat ze beschermd zijn.

De klant en de gebruiker van de website hebben het recht om klachten in te dienen door contact op te nemen met het Bestuur voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Rue de la presse 35, 1000 bruxelles, Telefoon: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, E-mail: [email protected]).

 

5. Geautoriseerde derden voor het doorgeven van persoonsgegevens :

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan door de Beheerder aangewezen derden, wier tussenkomst noodzakelijk is om een van de in dit contract vermelde doeleinden te bereiken en die uitsluitend in opdracht van de Beheerder handelen.

 

6. Einde van de verwerking:

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de opvolging van de aanvragen van de klant en de gebruiker van de website en voor het algemene beeld van de Affiliatie bij de uitvoering van het contract worden bewaard voor de duur van het contract en voor een periode van één jaar na het einde van de contractuele relatie; indien nodig behoudt BVBA IN-DEED, NOTARIES ASSOCIATES zich ook het recht voor om ze langer te bewaren om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen (bv. boekhoudkundig).

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor doeleinden van reclame en/of informatie en marketingcommunicatie worden bewaard voor de duur van het contract en voor een periode van twee jaar na het verstrijken van het contract, waarna ze worden verwijderd.